سید یاسین متین، رییس خانه ملی خبرنگاران افغانستان، با جمال الدین دلدار رییس رادیو صدای گردیز و اسلام الدین سنجر خبرنگار رادیو صدای گردیز در ولایت پکتیا دیدار نمودند!

(21/ 11/ 1402)

(10/ 2/ 2024)
در این دیدار، سید یاسین متین، گفت: خانه ملی خبرگاران افغانستان همواره حامی و مدافع خبرنگاران بوده است. ما برنامه‌های برای رفع مشکلات خبرنگاران و رسانه ها داریم و نهایت تلاش می نمایم، از طریق تجار ملی و نهادهای بین المللی، به مشکلات اقتصادی رسانه ها رسیدگی نمایم، آقای متین افزود، خانه ملی خبرنگاران افغانستان خانه مشترک همه اهل مطبوعات کشوراست.

سپس آقای دلدار با ابراز خرسندی از کارکردهای دفتر مرکزی خانه ملی گفت: ما خواهان توجه جدی رهبری خانه ملی خبرنگاران افغانستان برای بهبود شرایط کاری خبرنگاران و رسیدگی به مشکلات اقتصادی آنها استیم.