• January 9, 2023
  • winsoft.net
  • 0

شماری از اعضای فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان که با رویکار آمدن امارت اسلامی افغانستان را ترک کرده‌اند، با نشر یک اعلامیه فعالیت این فدراسیون را در داخل افغانستان غیر رسمی خوانده است. اما آن عده از اعضای این فدراسیون که تاکنون در داخل کشور فعالیت دارند، می‌گویند که فعالیت این فدراسیون باید در داخل کشور ادامه یابد تا به مشکلات خبرنگاران و رسانه‌ها در داخل کشور رسیدگی صورت گیرد.

در این اعلامیه آمده که فدراسیون فعلی نهادهای خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان یک نهاد خود خوانده بوده و رسمیت ندارد. همچنان در این اعلامیه از وضعیت رسانه‌ها و آزادی بیان در افغانستان انتقاد شده است.
اما شماری از اعضای این فدراسیون که در حال حاضر در افغانستان فعالیت دارند، می‎گویند که برای رسیدگی به مشکلات خبرنگاران و رسانه‌ها در داخل کشور نیاز به ادامه فعالیت فدراسیون می‌باشد.
شبنم شهرزاد، سخنگوی خانه ملی خبرنگاران افغانستان می‎گوید، کسانی که خودشان باتغییر نظام کشور را ترک کرده و رفتند، به این معنی نیست که دیگران هم دست از فعالیت بکشند.

او گفت:”فدراسیون کنونی نهادهای ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان که تعدادی از نهاد‎های رسانه‎یی کشور در آن عضویت دارند، برای حمایت از رسانه‌ها و خبرنگاران به کار خود ادامه می‌دهد. این فدراسیون کارایی خود را در زمینۀ حمایت از رسانه‌ها دارد.”
شهرزداد افزود که درحال حاضر بیش از هرزمان دیگر ضرورت به فعال بودن نهاد‎های حامی خبرنگاران  و رسانه‌ها در داخل کشور می‌باشد تا به مشکلات رسانه‌ها و خبرنگاران رسیدگی صورت گیرد.