• December 27, 2022
  • winsoft.net
  • 0

اعلامیه فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان
در پیوند به پنهان‌کاری فدراسیون جهانی ژورنالیستان

‌طوری‌که همه میدانند، پس از سقوط جمهوریت پول‌های زیادی از آدرس‌های مختلف به فدراسیون جهانی ژورنالیستان فرستاده شد، تا به خبرنگاران بی‌بضاعت و تنگ‌دست افغانستان برسد، اما این پول‌ها در اختیار کسانی قرار گرفت، که از دریافت آن‌ انکار می‌نمایند، به همین دلیل کمک‌های مذکور هیچ‌گاه به خبرنگاران نیازمند در افغانستان نرسید.
از سوی دیگر معاون و رئیس این فدراسیون در اظهارات‌شان همگون نیستند، و صحبت‌های متناقض مطرح می‌کنند.
این در حالی است، که دوسیه نسبتی آقای “حجت الله مجددی” و “اتحادیه ژورنالستان” گیرنده پول‌ها (که خود را نماینده‌ی رسمی فدراسیون جهانی ژورنالیستان در افغانستان معرفی می‌کنند)، در کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخطی‌های رسانه‌ای زیر کار است، رهبری فدراسیون جهانی ژورنالیستان از ارائه توضیحات و جزئیات در زمینه خودداری می‌کند، این در حالی است، که خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان امروزه در سخت‌ترین شرایط قرار دارند، اما فدراسیون جهانی که باید غرض مشخص شدن، پول‌های مفقود شده، همکاری نماید، از همکاری سرباز می‌زند.
گذشته از ان فدراسیون جهانی ژورنالیستان ، برای یک شخص متهم به اختلاس زمینه سفر به بروکسل را فراهم کرده و با او از نزدیک دیدار مینماید و زمینه دیدار وی را با دیگر نهاد ها نیز فراهم می کند .
این کار دست داشتن شماری از افراد در داخل فدراسیون جهانی ژورنالیستان را در دزدی و خیانت ، بیشتر تایید می کند ( شایان ذکر است که تحقیقات بسا از نهاد های ملی و بین المللی درین مورد ادامه دارد)
فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان که مجموعه‌ای از نهادها و رسانه‌های افغانستان است، در حالیکه این عمل فدراسیون جهانی ژورنالیستان را نکوهش نموده و آنرا پرده پوشی از خیانت آشکار در حق ژورنالیستان افغان می‌داند، مراتب اتی را خدمت تمام جهان و به ویژه ژورنالیستان جهان به عرض میرساند:
– این سفر مخفیانه و دزدانه بمنظور ریختن توطیه های جدید و خیانت های پولی جدید میان دزد معلوم الحال مجددی و حاماین چور چپاول در فدراسیون جهانی ژورنالیستان صورت گرفته وهیچگونه ربطی به خبر نگاران افغان ندارد.
– طرحی را که اقای مجددی به ماموران اتحادیه اروپا سپرده است ، طرح یک سال قبل فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه های افغانستان است که بمنظور مساعدت با خبر نگاران بی کار و بی بضاعت ریخته شده یود اما با تحریف و دست کاری انجا برده شده است . این یک دزدی اشکار است.
– از تمام نهادهای حامی ژورنالیستان در تمام جهان می‌خواهیم، تا پس از این هیچ‌گونه کمک مالی به خبرنگاران افغانستان را از طریق فدراسیون جهانی ژورنالیستان نفرستند.
ژورنالیستان افغانستان منبعد این نهاد را به عنوان نهاد حامی خبرنگاران به رسمیت نخواهد شناخت و هرگونه فعالیت فدراسیون جهانی ، غیرقانونی پنداشته می‌شود.
– فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه های افغانستان مراتب اعتراض شدید خود را نشبت به رویکرد های ضیف ارگانهای مربوط در حکومت افغانستان نیز ابرا ز میدارد زیا دوسیه یک متهم به فساد مالی ، با گذشت ماه ها بررسی نمیشود و این متهم اجازه سفر به خارج و خیانت های تازه را نیز دریافت میکند.

این تصمیم فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان بعد از تحقیقات و گفتگوهای زیاد گرفته شده است، همچنان فدراسیون حامی رسانه‌های افغانستان عامل تمام بدبختی و اختلاس‌ها ، اقرادی در داخل فدراسیون جهانی ژورنالیستان می‌باشند.
به عنوان نمونه؛ می‌توان از کمک‌های اخیر انگلستان یادآور شد، که این کمک‌های دوصد هزار یوروئی را انگلستان و نهادهای حامی خبرنگاران این کشور از طریق فدراسیون جهانی به افغانستان ارسال گردیده بود، که این کمک‌ها میان مافیای فدراسیون جهانی و دزدان داخلی‌شان تقسیم شده است، از این میان، شصت وسه هزار یورو را فدراسیون می‌گوید، وحدود شصت وسه یورو را اعلان کردن که به دو نهاد ذکر شده داده‌ایم، که این نهادها نیمی از آن پول را اقرار می‌کنند، که گرفتیم، الباقی معلوم نیست، کجاست.
با احترام
رهبری فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان