چند روز پیش سفری در جمهوری اسلامی ایران داشتم. این نخستین سفرم به این کشور بود. ایران کشور دیدنی، بزرگ و پیشرفته‌ای است. عظمت و بزرگی تاریخی، فرهنگ مشترک...
اعلامیه فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان در پیوند به پنهان‌کاری فدراسیون جهانی ژورنالیستان ‌طوری‌که همه میدانند، پس از سقوط جمهوریت پول‌های زیادی از آدرس‌های مختلف به فدراسیون جهانی...